Back

የስራ ክፍሎች ፕሮፋይል

  1. የኢንፎርሜሽን እና ኮሙዉኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት

 1. የምሰጠቸዉ (የምደግፋቸዉ) አገልግሎቶች

 · የተቀናጄ የፋይናንስ አስተዳደር መረጃ ስርዓት (IFMIS)

· የጥር ማዕከል (7502)

· ዌብ ፖርታል (www.ethombudsman.gov.et)

· ኔትዎርክ (ኢንቴርኔት)

 2. የሰዉ ሃይል

 · የክፍል ኃላፊ፡ ፊጤ ተረፈ (አቶ)

· የዌብ አስተዳደር፡ ልዑል ሰገድ (አቶ)

3. ለማግኘት

 · ስልክ፡ 0115580109

 · ኢሜይል፡        eiohqict@gmail.com,

ict@ethombudsman.gov.et


አገልግሎቶች አገልግሎቶች