Web Content Display Web Content Display

 1. የኢንፎርሜሽን እና ኮሙዉኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት

 1. የምሰጠቸዉ (የምደግፋቸዉ) አገልግሎቶች

 · የተቀናጄ የፋይናንስ አስተዳደር መረጃ ስርዓት (IFMIS)

· የጥር ማዕከል (7502)

· ዌብ ፖርታል (www.ethombudsman.gov.et)

· ኔትዎርክ (ኢንቴርኔት)

 2. የሰዉ ሃይል

 · የክፍል ኃላፊ፡ ፊጤ ተረፈ (አቶ)

· የዌብ አስተዳደር፡ ልዑል ሰገድ (አቶ)

3. ለማግኘት

 · ስልክ፡ 0115580109

 · ኢሜይል፡        eiohqict@gmail.com,

ict@ethombudsman.gov.et

 

      2.የአስተዳደር በደል መከላከል ዳይሬክቶሬት

            1. የምንሰጣቸው አገልግሎቶች

 • አስፈፃሚ አካላት የሚያወጧቸው አስተዳደራዊ መመሪያዎች፣ የሚሰጧቸው ውሳኔዎችና  አሠራሮቻቸው ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች እንዲሁም ሌሎች ህጎችን የማይቃረኑ መሆናቸውን መቆጣጠር፤  
 • አስፈፃሚው አካል ሥራውን በህግ መሰረት የሚያከናውን መሆኑን ለማረጋገጥና አስተዳደራዊ በደሎች እንዳይፈፀሙ ለመከላከል ቁጥጥር ማድረግ፤ 
 • አስተዳደራዊ በደሎች የሚቀረፉበትን ሁኔታ የማጥናትና ምክረ ሀሳብ ማቅረብ፤
 • ሕብረተሰቡ ስለመልካም አስተዳደር እና ስለ አስተዳደራዊ ፍትህ ግንዛቤ እንዲኖረው የተለየዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ግንዛቤ መፍጠር፤ 
 1. የሰው ኃይል

የአስ/በ/መ/ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር                            አዳነ በላይ /አቶ/

ባለሙያዎች

 • ዑመር መሐመድ/አቶ
 • ታደሰ ጣሰው   /አቶ/
 • ተመስገን ወ/ኪዳን /አቶ/
 •        ብርሃኑ በቀለ /አቶ/
 • ኤልሳቤጥ ሸዋመነ /ወ/ሮ/
 • ፋሲካው ዳምጤ /አቶ/
 • ፋሲካ ተፈሪ  /ወ/ሮ/
 1. ለማግኘት
 • ስልክ፡ 01115580120
 • ኢሜይል፡ Supervision@ethombudsman.gov.et

 

3.የሴቶች፣ ህጻናት፣ አካል ጉዳተኞች እና አረጋውያን ጉዳይ ዳይሬክቶሬት

1.  ተግባርና ኃላፊነት

 • አስፈጻሚአካላት ህጻናትን፣ ሴቶችን፣ አካል ጉዳተኞችንና አረጋውያንን በሚመለከት የሚያወጧቸው አስተዳደራዊ መመሪያዎች የሚሠጧቸው ውሳኔዎችና አሰራራቸው የእነዚህ ህብረተሰብ ክፍሎችህገ-መንግስታዊ መብቶችና ህጎች የማይቃረኑ መሆናቸውን ይከታተላል፣
 • አስፈጻሚ አካላትና ህብረተሰቡ በአጠቃላይ ህጻናትን፣ ሴቶችን፣ አካልጉዳተኞችንና አረጋውያንን በሚመለከት ያሉትን ፖሊሲዎች ህጎች እንዲገነዘቡ የግንዛቤማሳደጊያ ስራዎችን ያካሂዳል፣
 • ህጻናትን፣ ሴቶችን፣ አካልጉዳተኞችንና አረጋውያን የማህበረሰብ ክፍሎች አስመልክቶ ለአስፈጻሚው አካል ስራውን በተሠጠው ስልጣንና ኃላፊነት መሰረት እንዲተገበር ለማገዝ እንደ አስፈላጊነቱ የምክር አገልግሎት ይሰጣል፣
 • በዘርፉ ለሚካሄድ ክትትልና ጥናት ሂደት የሚያሠሩ ሆነው በተገኙ ነባርህ ጎች፣ አሰራሮች፣ ፖሊሲዎችና፣ ደንቦች እንዲሻሻሉ አዳዲስ ህጎች እንዲወጡ ወይም ፖሊሲዎች እንዲቀየሱ ለሚመለከታቸው አካላት ሃሳብ ያቀርባል፣
 •  በተቋሙ ስራ ላይ የስርአተ-ጾታ ጉዳይ ተካቶ እንዲሰራ ድጋፍና ክትትል ማድረግ፣ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራመስራት፣

2.  የሰው ኃይል የክፍሉ ኃላፊ፡ / ሰብለወርቅ ታሪኩ

ባለሙያዎች አቶ ተመስገን ሳሙኤል

አቶ ንጋቱ አዳነ

ወ/ሮ ወሰንየለሽ ቢሆነኝ

ወ/ሮ ሩሃማ ደረሰ

አቶ አዲሡ ካሡ

ወ/ሪት እፀገነት ደበበ

3.  ለማግኘት

011 5 58 31 73

                       011 5 58 01 81

           ሜይል ፡womenChildren@ethombudsman,gov,et

 

4.የለውጥና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት

የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

 • የለውጥ ቡድኖችን መደገፍ
 • የለውጥ መሳሪያዎች አተገባበበር ላይ ድጋፍና ክትትል ማድረግ፣
 • የተቋሙን የውስጥና የውጭ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መለየት፣
 • የለውጥ መሳሪያዎችን፣ ማንዋሎችን፣ ፎርማቶችንና ቅፆችን ማዘጋጀት፣
 • የተቋሙ የለውጥና የመልካም አስተዳደር ዕቅዶችን ማዘጋጀት፣
 • የተገልጋይ እርካታ ዳሰሳ የሚካሄድበትን መንገድ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፣
 • በለውጥ ስራዎች ላይ የአቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት፣
 • የተቋሙ የዜጎች ቻርተር ማዘጋጀት፣

የሰው ሀይል

 • የክፍል ሀላፊ፡       አበራ ኸርቀታ (አቶ)
 • የክፍሉ ባለሙያዎች፡ ከበቡሽ ለማ (ወ/ሮ)
 • ሶፍያ ተክሉ (ወ/ሮ)
 • ለማግኘት
 • ስልክ፡ 0115580127
 • ኢሜይል፡ eiohqreform@gmail.com

 

 1. 6.የውስጥ ኦዲት ዳይሬክቶሬት

1.የምንስጣቸው አገልግሎቶች፡-

 

 • የፋይናንስና ንብረት አያያዝና አጠቃቀም ኦዲት፤
 • የክዋኔ ኦዲት፤
 • ልዩ ኦዲት፤  
 • የክትትል ኦዲት፤
 • የማማክር አገልግሎት፤

 

2.የሰው ሃይል፡-

 

 • ታደለች ወ/ሚካኤል    ዳይሬክተር /ወ/ሮ/
 • ማርታ አብዲሳ        ከፍተኛ ኦዲተር /ወ/ሮ/
 • መድኃኒት አበረ       ሴክሬታሪ /ወ/ሮ/

 

3. ለማግኘት ፡-

 

More on Departments More on Departments