Web Content Display Web Content Display

               

የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ኢ.ፌ.ዴ.ሪ. ህገ-መንግስት አንቀፅ 55 ንዑስ አንቀፅ 1 እና 15 ስር በተደነገገው በሰረት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተሻሻለው አዋጅ ቁጥር 1142/2011  የተቋቋመና በሕግ የተደነገጉ የሰዎች መብቶችና ጥቅሞች በአስፈጻሚ አካላት መከበራቸውን በማረጋገጥ የሕግ የበላይነትን መሰረት ያደረገ ጥራትቅልጥፍናና ግልፅነት ያለው መልካም የመንግስት አስተዳደር እንዲሰፍን ስልጣንና ተግባር ተሰጥቶት እየሰራ ያለ ተቋም ነው፡፡

 

ሙሉውን ያንብቡ