Web Content Display Web Content Display

 

ኢትዮጵያ ህዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም አፋር ቅርንጫፍ

  • የቅርንጫፉ ዕንባ ጠባቂ

አህመድ ሁሴን

አድራሻ  ሰመራ ከተማ

 

  • ስልክ 0333660102 /0333663604
  • ኢሜል
  • ፋክስ
  • ፖሰታ 155
  • የተመሰረተበት ዓመት 2008
  • ሽፋን   አፋር ክልል
  • ፌስቡክ Ombudsman Afar Branch

 

  • የተቋሙ ስልጣንና ሀላፊነት

 

በተሻሻለው አዋጅ 1142/2011 መሰረት  በሕግ የተደነገጉ የሰዎች መብቶችና ጥቅሞች በአስፈጻሚ አካላት መከበራቸውን በማረጋገጥ የሕግ የበላይነትን መሰረት ያደረገ ጥራትቅልጥፍናና ግልፅነት ያለው መልካም የመንግስት አስተዳደር እንዲሰፍን መስራትና  በአዋጅ ቁጥር 590/2000 የተደነገገውን የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ ክፍል ሶስትን ማስተግበር፡፡