ራዕይ፣ተልዕኮና እሴቶች ራዕይ፣ተልዕኮና እሴቶች

የተቋሙ ተልዕኮ፤ ራዕይና እሴቶች

ተቋሙ በ2017 . በሕዝቦች ተሳትፍና መፈቃቀድ ላይ የተመሠረተ ድሞክራሲያዊ ሥርዓትና መልካም አስተዲደ የሰፈነባት፣ ማህበራዊ ፍትህ የነገሰባት፣ ከድህነት ተላቃ መካከለ ገቢ ያላት ኢትዮጵያ እውን ማድረግ እንደሀገር የተቀመጠውን ራዕይ ከግብ ማድረስ የራሱን ድርሻ መወጣት በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት  የራሱን ተልዕኮና ራዕይ እንደሚከተ አስቀምጧል፡፡

ተልዕኮ

አስፈፃሚ አካላት ሥራቸውን በሕግ መሠረት የሚያከናውኑ መሆኑን መቆጣጠር፣ አስተዲደራዊ በደልን አስመልክቶ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን በመመርመር የመፍትሄ ሀሳብ መሻት፣ነባር ሕጎችና አሠራሮች እንድሻሻለ፣ አዳድስ ሕጎች እንድወጡ በማሳሰብ እና አስተዲደራዊ ጥፋቶች የሚሻሻሉበትን ሁኔታ በማጥናት ሀሳብ ማቅረብ፣ ግሌጽነትና ተጠያቂነትን ማስ የሕብረተሰቡንና የአስፈፃሚውን አካል ግንዛቤ በማዳበር፣ የመረጃ ነፃነት ሕግን ማስተግበርና መልካም የመንግሥት አስተዲደርንና የግልጸኝነት ባህልን ማረጋገጥ፡፡

ራዕይ

2017 . ግልፅ፣ ቀልጣፋና ተጠያቂ የመንግሥት አስተዲደ እንድሰፌን በማድረግ ውጤታማና ተዓማኒ የሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ሆኖ መገኘት ነው፡፡

እሴቶች

  1. ገለልተኛነትና አለማዳላት /Independency and impartiality/
  2.  እኩልነት፣ ፍትሃዊነትና ርዕታዊነት (Equality, Justice and Fairness)
  3.  ቅልጥፍናና ውጤታማነት (Effectiveness Efficiency)
  4. ተጠያቂነትና ግልጽነት /Accountability and Transparency/
  5.  ምስጢር ጠባቂነት /Confidentiality/
  6. ቡድን ሥራ ስኬት /Team work/ የሚሉ ናቸው፡፡